EĞİTİM POLİTİKASI

ÖZEL KARİYER İLKOKULU KAPSAYICI EĞİTİM POLİTİKASI

AMAÇ

Bu politikanın amacı, Özel Kariyer İlkokulu'nun, geçmişleri veya kişisel nitelikleri ne olursa olsun, okul topluluğumuzun her üyesine saygı ve haysiyetle davranılmasını sağlama taahhüdünü açıklamaktır. Özel Kariyer İlkokulu, okul topluluğumuzun tüm üyelerinin, geçmişlerine veya ırk, dil, dini inançlar veya engellilik gibi kişisel niteliklerine bakılmaksızın eşit bir şekilde karşılandığı, kabul edildiği ve eşit muamele gördüğü bir okul topluluğu yaratmayı hedeflemektedir. 
●    Veli, öğretmen, öğrenci işbirliği ile takip ve gözlem yaparak öğrencilerin kendini tanımasına, ilgi ve yeteneklerinin ne olduğunun farkına varmasına,
●    İletişim kurabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, 
●    Ahlaki değerleri kazanıp yaşayabilmelerine, 
●    Akademik, sosyal, duygusal açıdan sağlıklı ve geniş bir dünya algısına sahip bireyler olabilmelerine destek olmak öncelikli amaçlarımızdandır. 
Kapsayıcı eğitimi içeren uygulamalar

1.    Müfredat tasarımı ve iş birliği

●    Her eğitim öğretim yılı başlangıcında ulusal eğitim programı ve IB İlk Yıllar programı(PYP) için anaokulu ve ilkokul tüm seviyelerde öğretim programı planlanır.

●    Müfredat tasarımı, öğrenenlerin farklılıkları ve farklı ihtiyaçları dikkate alınarak çeşitli yaklaşımlarla gerçekleştirilen farklılaştırmaya dayanır.

●    Zümre öğretmenleri her hafta kendi aralarında ve her tema başında ve sonunda tüm akademik paydaşlar bir araya gelerek planlamalarını iş birliği içinde yaparlar.

2.    Özel Eğitim Kabul Ve Destek

Ülkemizde özel gereksinimi olan öğrenciler için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulaması olan KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Hizmetler Yönetmeliği’ne göre kaynaştırma; 
MADDE 67- Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. 

MADDE 68- Özel eğitim gerektiren her bireyin akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır
Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler, okulumuzun imkanları doğrultusunda ihtiyaçlarının karşılanma derecesine göre kabul edilir. Koşulların uygun olmaması durumunda, öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için okula kabul edilmez, ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yönlendirmeler yapılır. Özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrencilerin okula kabul için bazı temel kriterlerin karşılanması gerekmektedir.
Bunlar;
*Öğrencinin kendini sözel olarak ifade edebilmesi, 
*Fiziksel desteğe ihtiyacı bulunmaması, 
*Öz bakım becerilerinin gelişmiş olması,
*Sınıf kural ve düzenini bozacak derecede davranışsal problemler potansiyelinin bulunmaması başlıca koşullardır. Ayrıca velinin yıl boyunca işbirliği sözü vermesi çok önemlidir.
Rehberlik Servisi okula kayıt sürecinde tüm öğrenci ve velilerle bireysel görüşmeler yapar. Okul olgunluğu testi gibi bireysel testler uygular ve bireysel görüşme raporları düzenler. Daha sonra sınıf öğretmenleriyle görüşmeler yapılır. Görüşmeler ve uygulanan testler sonucu öğrencinin okulumuza kabulü yapılır. 
Okulumuzdaki mevcut özel eğitim öğrencileri, ihtiyaçlarına göre akşam etütleri ve cumartesi etütleri ile desteklenir. Öğretmenler ve Rehberlik Servisi işbirliği ile BEP dosyaları hazırlanır ve ilgili birim ve yetkililerle paylaşılır.
Rehberlik Servisi’nin özel eğitimi ihtiyacı olan öğrenciler teşhisi ile ilgili hiçbir yetkisi bulunmaz.   Öğrenciler; öğretmenleri ve Rehberlik Servisi tarafından gözlemlenir. Desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, destek merkezlerine ya da uzmanlara yönlendirilir.

3.     Okula Uyum Çalışmaları:

      Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencileri tanımak adına testler ve görüşmeler yapılır. Bu görüşmeler veli ve öğrenciyle ayrı ayrı yapılır. Öğrencinin, okula uyum sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak adına veli bilgilendirme seminerleri yapılır, el broşürleri dağıtılır. Öğrencilere, okulun tüm bölümlerinin tanıtılması, okuldaki sosyal, kültürel faaliyetler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ve öğrenmek istedikleri diğer şeyler hakkında bilgi verilir, alışma sürecinin hızlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

4.    Bireysel Çalışmalar 

●    Danışmanlık eylemleri, testler ve envanterler öğrencinin biyolojik yaşına ve gelişimine göre uygulanır. En az 2 olmak üzere tüm öğrencilerle yapılan bireysel görüşmeler ile okul taraması yapılır. Okul tarama sisteminden çıkan sonuçlar ile ebeveynden ve öğretmenden gelen geri bildirimler veya Rehberlik Servisi tarafından yapılan gözlemler sonucu görüşmelerin devamı sağlanır. Görüşmelerde kullanılan yöntem ve teknikler öğrencinin ihtiyacına göre seçilir. Önleyici destekleyici görüşmeler, akademik, psiko-sosyal ve bireysel vaka takipleri, “Öğrenci Takip Programı “ aracılığıyla kaydedilir.

●    Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal, bilişsel gelişimi yıl boyunca tüm öğretmenleri, aileleri ve PDR servisi tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir. İşbirlikçi toplantılarda (ŞÖK’ler) her bir öğrencinin gelişim süreçleriyle ilgili deneyimler paylaşılır ve paylaşılanlar kayıt altına alınır.  
●    Okulumuzda dil desteğine ihtiyacı olan öğrenciler yabancı dil için cumartesi etütlerinde ihtiyacına göre belirlenen grup içerisinde, ana dil için sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenen zaman ve sıklıkta bireysel ek çalışmalar düzenlenir. 
●    Öğrencilerin eğitim öğretim yılı içerisinde bireysel öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak ders planlamaları ve ödevlendirmeler yapılır. Ders planlarında çoklu zeka türlerine uygun yöntem ve teknikler kullanmaya özen gösterilir.

●    Eğitim öğretim süresince öğrencilerin bilgi ve beceri kazanımlarını bireysel ve zeka türü özellikleri göz önünde bulundurularak çeşitli yöntem ve tekniklerle ölçülür. Sonuçlara göre değerlendirmeler yapılarak öğretmeni tarafından öğrenciye özel görevlendirmeler ve program düzenlenir. Bilişsel performans açısından yaşıtları düzeyinin üzerinde performans gösteren öğrenciler de öğretmenlerden alınan gözlem formu ile değerlendirilir ve özel zenginleştirmelere ihtiyaç duyan üstün zekâlı ve yetenekli bu öğrenciler için sınıf içi çalışmalarında ve ev ödevlerinde farklılaştırılmış çalışmalar yürütülür.
●    Bazen basit uyarlamalar dahi, örneğin öğrenenlerin dikkatini dağıtacak bir öğenin öğrenciden alınması, kişiye özel yönergeler oluşturulması, değerlendirme çalışmalarında ihtiyaç duyan öğrencilere ekstra zaman tanınması, değerlendirme araçlarında yazı puntosunun büyütülmesi, değerlendirmelerin/sınavların 

bireysel(okumada zorlanana okuma desteği verilmesi gibi) uygulanabilmesi yararlı olabilmektedir.

5.    Grup Çalışmaları:     

Öğrenciler ile gruplar halinde Rehberlik Servisi’nde veya sınıf içinde görüşmeler yapılır. Seçilen veya ihtiyaç duyulan konu üzerinden (empati yapabilme, duyarlı olabilme, problem çözebilme becerilerini geliştirme, farkındalık düzeylerini arttırabilme, gelişim ve değişim sağlayabilme) aktif bir şekilde katılım sağlanarak yapılır.

6.    Ölçme Değerlendirme:

 Okulda yapılan ortak tüm sınav organizasyonlarında Rehberlik Servisi de görev alır. 
Sınav sonuçlarına göre; öğrencilerin akademik gelişimi takip edilir. Akademik gelişim düzeyinde düşüşler yaşanan öğrencilerle; ortaya çıkan düşüşün sebebini bulmak için görüşmeler yapılır. Yapılan görüşmeler sonucunda; bir yol haritası çizilebilmesi adına öğrenci, öğretmen ve gerekli görülmesi halinde velinin de dahil olduğu görüşmeler ve planlamalar yapılır. 

Akademik gelişiminde azalma görülen öğrencilerle ilgili;
●    Öncelikle, öğrencinin fiziksel ve psikolojik sağlığı kontrol edilir.  Varsa sorunlar tespit edilir, çözümü için gerekli paydaşlara bilgi verilir.
●     Sırasıyla, ders programı yapılır,
●     Mevcut ders programı revize edilir, 
●     İhtiyaç görülmesi halinde, ek ders alınması için yönlendirmeler yapılır.
●     Akademik gelişim düzeyinde artış görülen öğrencilerin; başarılarını pekiştirmek amacıyla öğrencilere sözel geri bildirimler yapılır.

Her bir öğrencinin okulun tüm kaynak ve imkanlarından faydalanması, bireysel özelliklerinin göz ardı edilmeksizin desteklenmesi öncelikli hedefimizdir. 

KAYNAKÇA

1.    Making the PYP happen: A curriculum framework for international primary education(2009)
2.     Learning diversity in IB programmes (2010)
3.    MEB Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/66.html. (Erişim tarihi: 20.11.2017)
4.    MEB Rehberlik hizmetleri yönetmeliği. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/10113305_yeni_rehbrlk_yon.pdf (Erişim tarihi: 21.11.2017)