KAYIT KABUL POLİTİKASI

    
ÖZEL KARİYER İLKOKULU KAYIT KABUL POLİTİKASI

AMAÇ

 Özel Kariyer İlkokulu Kayıt Kabul Politikası ile anasınıfı, 1. sınıf ve ara sınıflara kabulü sağlanacak öğrencilerin başvuru ve ön kayıt sürecine yönelik yöntem, kriter ve uygulama esaslarını belirlemeyi, tüm öğrenciler için eşit koşul ve haklar sunan, adil, bütüncül ve kapsayıcı bir kabul politikası oluşturmayı, okulumuzu tercih etmek isteyen veli ve öğrencilerin okulumuzun kabul politikasını ve gerekliliklerini bilmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.


 İLKELER
 
•    
Okula kabulde kayıt bölgesi şartı aranmaksızın MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uyulur. 
•    Okulumuza öğrenci kabulünde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmez. 
•    Bireysel farklılıklara saygı, güven, uyum, iş birliği ve hoşgörü esastır. 
•    Öğrenen Adayları kabul koşullarını yerine getirdikleri takdirde başvuruda bulunulabilir. 
•    Tüm okul toplumu ve veliler okula kabul politikası hakkında bilgi sahibidir ve politikaya uygun hareket eder.

GEREKLİLİKLER

 Okul öncesi 

•    İlkokulu öğrenci kabulünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yaş grubu kriterleri ile kontenjan oluşturulur. 
    Okul Öncesi 3-4 yaş grubuna Eylül ayı sonu itibarıyla 36-40 ayını ve tuvalet eğitimini tamamlamış öğrenciler, 
    Okul Öncesi 5-6   yaş grubuna Eylül ayı sonu itibarıyla 41-71 ayını tamamlamış öğrenciler kabul edilir, 
•    Okul öncesi gruplarında sınıflar doğum tarihlerine göre planlanır. 

İlkokul 

•    Öğrenci 69-70-71 ay olan veli dilekçeyle, öğrencisi 72 ay ve üzeri olan veli  ise RAM raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl erteler. Kaydı ertelenen öğrenciler okul öncesi sınıflarımıza öncelikle kaydı yapılır. 
    Birinci sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 66-68 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilir. 
    Yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan  69 ve 71 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe;  72  ve üzeri aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık veya ram raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.
    Yurt dışından gelerek okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için MEB denklik belgesi, devam etmekte olduğu okuldan verilen gelişim raporu ve ailesinin görüşüne göre sınıf düzeyi belirlenir. 
    Ara sınıflara o yıl oluşan kontenjan çerçevesinde sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır. Bu süreçte de okula başlamadan önce uygulanan görüşme süreçleri bireysel olarak planlanır. 


KAYIT SÜRECİ

Kayıt kabul ve yerleştirme; aday öğrencinin öğrenme programından faydalanma potansiyeline, okulun, adayın eğitim ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine, sınıf koşullarına ve ebeveynlerin finansal koşulları yerine getirebilme durumuna bağlıdır. Kayıt süreci Ocak ayının ilk haftasında başlar. Yeni kayıtlar, yıl boyunca yapılır.


Görüşme ve Bilgilendirme

•    Kayıt yaptırmayı düşünen ebeveynler, okulu ziyaret etmek için randevu alır. Ziyaret sırasında, ebeveynlere okulun fiziksel koşullarını tanıtım amaçlı okul gezdirilir.
    Sonrasında ebeveynler okulun eğitim-öğretim politikalarını,işleyişini öğrenmek amacıyla Genel Müdür/Müdür ve Müdür Yardımcısı ile görüşür.

    Rehberlik Birimi ile ebeveynler görüşme için randevu alır ve okul rehber öğretmeni öğrenciyle birebir görüşür. Bu görüşmede, çocukların yaş, gelişim ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş akademik ve psikososyal hazırbulunuşluğunu tespit etmek üzere “Okul Öncesi Gözlem Formu” kullanılır. 1.sınıf kayıt kabul aşamamızda, okul PDR uzmanı öğrenci ile görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmede, öğrenciye Okul Olgunluğu Envanteri uygulaması yapılır

    Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler, okulumuzdaki mevcut koşullarda ihtiyaçlarının karşılanma derecesine göre kabul edilir. Koşulların uygun olmaması durumunda, öğrenciler kendi iyilikleri için ihtiyaçları karşılanan kurumlara yönlendirmeler yapılır. 

    Okulumuzda kardeşi okuyan veya anasınıfında kayıtlı olup okulumuza devam etmek isteyen öğrencilerimize Mart ayının son haftasına kadar erken kayıt avantajlarından yararlanması sağlanır.
    Anasınıfı 6 yaş grubu velilerimize Şubat ayında ilkokul düzeylerindeki uygulamaları anlatan tanıtım toplantısı yapılır. Bu toplantıda ilkokul eğitim felsefesi ve uygulamaları paylaşılır.

Değerlendirme

Tüm sınıf düzeylerinde, PDR Uzmanı, aday öğrenci ile gerçekleştirdiği uygulama, değerlendirme, gözlem ve görüşme sonuçlarından elde ettiği veriler hakkında Okul Müdürünü bilgilendirir. Okul Müdürü, verileri değerlendirir ve aday öğrencinin akademik ve psikososyal olarak okulumuzda mutlu olacağı ve okulumuzun imkanlarının aday öğrencinin ihtiyaçları ile aynı yönde olduğu görülürse öğrencinin okula kabulüne karar verilir. 

Yerleştirme 

Kayıt Kabulü gerçekleşen öğrenci, eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceği sınıfına yerleştirilirken aşağıdaki ölçütler esas alınır: 
    Sınıf belirlenirken, çocuğun yaşına, kişilik özelliklerine, özel gereksinimlerine, söz konusu sınıfın kız-erkek oranı, sınıf iklimi ve dinamikleri esas alınır.
    Sınıf yerleştirmelerinde, velilerin karar verme ve talepte bulunma yetkisi yoktur. 
    Yıl içinde akademik kadro tarafından gerekli görülmedikçe sınıf değişikliği yapılmaz. 
    Öğrenciler bir seviyeyi tamamlamadan diğer seviyeye geçemez. 
    Öğrencinin sınıf atlaması akademik kadronun yer aldığı bir kurul tarafından değerlendirmeye alınarak gerçekleştirilir. 
    Anaokulumuzda sınıf mevcudu en fazla 20’dir. 
    Bir sınıftaki öğrenci mevcudu ilkokulda en fazla 24’tür. 
    Kayıt kabul şartlarına uyan her aday öğrencinin, sene başında ve yıl içerisinde okulumuz öğrencisi olarak yerleştirmesi gerçekleştirilir.

Kaydın Tamamlanması

•    Velilerin Özel Kariyer İlkokulu tercih etmeleri halinde, öğrenci için kayıt işlemini tamamlamak zorundadırlar. Kayıt işlemi aşağıdaki gibidir: 
    Kayıt Formunun tamamlanıp imzalanması, okul muhasebesi ile okul idaresine teslim edilir.
    Kayıttan sorumlu yetkiliye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenen belgeler tamamlanıp teslim edilir.
    Veliler başvuru formundaki tüm kısımları mümkün olduğunca detaylı bir şekilde tamamlamalıdır. 
    Tüm velilerimize, öğrenci yararına okul aile işbirliği ile ilgili okul kuralları hakkında bilgilendirme yapılır.

BURS SİSTEMİ

Özel Kariyer İlkokulu, desteğe ihtiyacı olan ve akademik olarak başarılı öğrencilerine burs verir. Kontenjanının en az %3’nü şehit, gazi ve maddi yardıma ihtiyacı olan öğrencilere ayırmıştır.

KAYIT İPTAL 

Kazandığı kayıt hakkını iptal etmek isteyen öğrenci velisi, Okul Müdürüne ve Muhasebe birimine bilgi verir. Öğrenci okula devam ederken veli başka bir şehre taşınır ve kaydın iptalini isterse, okul ücretinin %10’nu eğitim katkı payı ile okula devam ettiği gün sayısı kadar eğitim ücreti alınır. Öğrencinin okula devam ettiği günlerin dışında kalan dönemin ücreti veliye iade edilir.

KAYNAKÇA 

 
1. 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği